Schoolreglement

ADDENDA SCHOOLREGLEMENT 2020-2021

Aanpassing samenstelling scholengemeenschappen BaO-BuBaO

Onze school behoort tot scholengroep 13 Zuid-Limburg, bestaande uit 2 scholengemeenschappen basisonderwijs.
 

Scholengemeenschap BaO-BuBaO Oost 138941

 • GO! basisschool In de Engelse Hof Lanaken
 • GO! basisschool Atheneeke Tongeren
 • GO! freinetschool De Mijlpaal Tongeren
 • GO! basisschool Merlijn Tongeren
 • GO! basisschool GoBiLijn Bilzen
 • GO! basisschool De Linde Borgloon 
 • GO! basisschool De Bilter Heers
 • GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Zonnestraal Tongeren

DICO SGM: Nassen René

Scholengemeenschap BaO-BuBaO West 138966

 • GO! basisschool Schuttershof Sint-Truiden
 • GO! freinetschool Het Wijdeland Sint-Truiden
 • GO! basisschool Momentum Sint-Truiden
 • GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Bloesem Sint-Truiden
 • GO! basisschool De Regent Gingelom
 • GO! basisschool De Letterfant Engelmanshoven
 • GO! basisschool De Zonnebloem Wilderen
 • GO! basisschool De Kleurenboom Gingelom
 • GO! basisschool De Groeiboog Gingelom
 • GO! Leefschool De WonderWijzer Nieuwerkerken

DICO SGM: Wouters Rudi

 

Levensbeschouwelijk onderricht en 5-jarige leerplichtige kleuters

 

Verlaging van de aanvang van de leerplicht vanaf 1 september 2020

Bao/2020/02

Publicatiedatum: 02/07/2020

Datum laatste wijziging: 02/07/2020

Wettelijke basis: Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals laatst gewijzigd door het decreet over het onderwijs XXX.

 • Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. 
 • Het nieuwe eerste jaar leerplichtonderwijs situeert zich in het kleuteronderwijs, met extra aandacht voor taalvaardigheid Nederlands.
 • De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt vanaf het schooljaar 2020-2021 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar.
 • Afwezigheden van 5-jarigen in het kleuteronderwijs die de directie als aanvaardbaar beschouwt worden in aanmerking genomen voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid voor het voldoen aan de leerplicht en de regelmatigheid van de leerling.
 • Voor het levensbeschouwelijk onderricht in het officieel onderwijs kunnen ouders er voor kiezen om hun leerplichtige kleuter te laten aansluiten bij een lagere school naar keuze.

 

Levensbeschouwelijk onderricht voor de leerplichtige 5-jarigen

 • Ouders kunnen tot uiterlijk 8 september 2020 kiezen om hun 5-jarige leerplichtige kleuter levensbeschouwelijk onderricht te laten volgen, maar dit is niet verplicht en niemand mag druk uitoefenen bij deze keuze.
 • Het levensbeschouwelijk vak wordt niet in de kleuterschool en ook niet door de leerkracht van de kleuter gegeven.
 • De kleuter moet zijn/haar klasje verlaten en de levensbeschouwelijke les gaan volgen in een klas van de lagere school.
 • Het levensbeschouwelijk onderricht wordt dus NIET aangeboden in of door de kleuterschool zelf

 

Dit addendum bij het schoolreglement bevat het geheel van maatregelen die afwijken van het schoolreglement 2020-2021. Scholen worden naar aanleiding van het coronavirus immers uitgedaagd om bijkomende pedagogische en veiligheidsmaatregelen te nemen.
De maatregelen moeten niet ter overleg worden voorgelegd aan de schoolraad en behoeven ook geen voorafgaand akkoord van de ouders. Ze worden enkel ter kennisgeving meegedeeld en zijn geldig tot het einde van dit schooljaar. De maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing.

 

Onderdeel afspraken:

Lokale leefregels

 • Enkel voor BaO, 5de en 6de leerjaar. Enkel als een leerling of leraar uit het vijfde of zesde leerjaar in isolatie of in quarantaine moet, dragen alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker. Dit geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:
  • In de hele school - in de klas en op de speelplaats
  • Voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid
  • In het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet.
 • Social distancing wordt gehandhaafd, o.a. door het respecteren van de vaste plaats die in de klas toegewezen wordt.
 • De circulatiestroom op school wordt strikt nageleefd.
 • Liftgebruik is verboden voor mobiele leerlingen. Als de lift alsnog gebruikt moet worden, bijvoorbeeld door leerlingen met beperkte mobiliteit, gebeurt dat nooit door meer personen tegelijk. Na gebruik wordt de lift ontsmet.
 • We nemen buiten de schoolpoort afscheid van (groot)ouders.

Kledij, orde en hygiëne

Op school worden de voorzorgsmaatregelen gerespecteerd om risico op besmetting te beperken. We gebruiken papieren zakdoekjes voor een goede hoest-, nies- en handhygiëne.
Een goede handhygiëne op school is noodzakelijk op minimaal de volgende momenten:

 • betreden van de school
 • binnenkomen van de klas (na speeltijd)
 • na toiletbezoek
 • voor de maaltijd
 • voor het verlaten van de school
 • na het hoesten/niezen

Specifiek bij toiletgebruik respecteren we:

 • de handhygiëne
 • social distancing in de toiletruimte
 • doorspoelen van het toilet met gesloten deksel

 

Luik veiligheid en gezondheid:

Ziekte, ongeval en medicatie

Zieke kinderen blijven thuis.

Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering geplaatst, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing). Die contactpersonen volgen de richtlijnen van de behandelende arts.

Voeding, dranken en tussendoortjes

 • Waterfonteintjes kunnen tijdelijk niet meer gebruikt worden. 
 • Leerlingen brengen eigen eten en drinken mee naar school, bij voorkeur in herbruikbare fles of doos. 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat of Direct downloaden.

Direct downloaden